WARUNKI WSPÓŁPRACY

 1. Określenie zasad współpracy i partycypacji w kosztach badań naukowych przeprowadzanych w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie następuje na podstawie umowy.
 2. Umowa stanowi porozumienie ramowe dotyczące współpracy Stron przy wykonywaniu badań naukowych.
 3. Współpraca Stron przy realizacji poszczególnych badań następuje na podstawie uzgodnienia szczegółowych warunków umowy, według wzoru określonego w Załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy, stanowiących interaktywne formularze (niżej zamieszczone do pobrania).
 4. Podpisanie przez Strony Załączników nr 1, nr 2 i nr 3, wraz z ogólnymi warunkami zawartymi w uzgodnionej między Stronami umowie, stanowią szczegółowe umowy, umożliwiające realizację poszczególnych badań w terminie 3 dni    roboczych od dnia podpisania w/w Załączników.
 5. Badanie naukowe będzie wykonywane przy użyciu urządzeń technicznych znajdujących się w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej UM w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 d. (Patrz: Wykaz aparatury badawczejGaleria aparatury badawczej).
 1. Budynek, aparatura, sprzęt oraz urządzenia techniczne zostały zakupione na potrzeby Ośrodka Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach Projektu: „Rozbudowa infrastruktury naukowo - badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 Osi Priorytetowej I. Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
 2. Badanie naukowe będzie wykonywane z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych zgodnie ze złożonym przez Podmiot Współpracujący Wnioskiem do Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach  o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach. (Patrz: MYSZYRYBYSZCZURY)
 3. Badanie naukowe przeprowadza zespół badawczy, w składzie zaakceptowanym przez Kierownika OMD, powołany przez Prorektora do Spraw Nauki.
 4. Do zespołu badawczego są powoływani pracownicy Uniwersytetu, w tym Ośrodka Medycyny Doświadczalnej razem z osobami zatrudnionymi przez Podmiot współpracujący.
 5. Spośród członków zespołu ustanawia się koordynatora, będącego pracownikiem Uniwersytetu, odpowiedzialnego za prawidłową dokumentację, organizację, przebieg i rozliczenie kosztów badania.
 6. Przed rozpoczęciem badania naukowego z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, członkowie zespołu badawczego zobowiązani są do uzyskania odpowiednich kwalifikacji oraz ich udokumentowania w formie uzyskanych, indywidualnych wyznaczeń, zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2015 Poz. 266).
 7. Przed przystąpieniem do realizacji badania naukowego z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych, koordynator zespołu badawczego dostarcza kierownikowi OMD kopię wniosku skierowanego do Lokalnej Komisji ds. Doświadczeń na zwierzętach wraz z jej uchwałą oraz pozostałymi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia badania naukowego.
 8. Zespół badawczy przeprowadza badanie zgodnie z założeniami wniosku, oraz instrukcjami, przekazanymi przez Podmiot współpracujący.
 9. Zespół badawczy opracuje protokół końcowy z badania oraz raport dokumentujący przebieg badania i jego rezultaty. Raport zostaje przedstawiony Kierownikowi OMD celem uzyskania akceptacji pod względem zgodności z założeniami zawartymi we wniosku. Protokół końcowy z badania oraz raport dokumentujący przebieg badania i jego rezultaty zostaną zapisane w formie papierowej i elektronicznej.

KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2018 roku obowiązują ustalone w dniu 15 grudnia 2017 na posiedzeniu  Krajowej Komisji Etycznej nowe wzory nietechnicznego streszczenia doświadczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury. Dokumenty te dostępne na stronie internetowej pod adresem:

http://www.omd.umlub.pl/vademecum/doswiadczenia-na-zwierzetach/formularze/   

 

 

lub

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/