VADEMECUM

Realizacja projektów

Przed przystąpieniem do realizację projektów badawczych w OMD, należy co najmniej 30 dni wcześniej dostarczyć Kierownikowi OMD komplet niżej wymienionych dokumentów:

 1. Kopię wniosku złożonego przez Użytkownika do Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.
 2. Decyzję Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach.
 3. Kopie indywidualnych wyznaczeń dla wszystkich osób wymienionych we wniosku, o którym mowa w pkt. 1, wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego procedurę eksperymentalną w OMD i odpowiedzialnych za:
  1. planowanie i przeprowadzanie procedur i doświadczeń,
  2. wykonywanie procedur, lub
  3. uczestniczenie w wykonywaniu procedur, oraz
  4. uśmiercanie zwierząt.
 4. Wniosek o udostępnienie aparatury naukowo-badawczej.
 5. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Eksperymentu, uwzględniającą zapotrzebowanie na  akcesoria i sprzęt laboratoryjny, terminy ich wykorzystywania oraz zapotrzebowania na zwierzęta laboratoryjne, o ile w doświadczeniu przewiduje się wykorzystanie zwierząt aktualnie hodowanych w OMD.
 6. Informację o  planowanym terminie przybycia zwierząt samodzielnie zamawianych przez jednostki (pochodzących spoza hodowli OMD) ze względu na fakt, iż poddawane są one obowiązkowej kwarantannie.
 7. Kopie właściwych certyfikatów i zaświadczeń dotyczących pochodzenia i stanu zdrowia zwierząt laboratoryjnych ( pochodzących spoza hodowli OMD).

Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, członkowie zespołu badawczego podpisują oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Ośrodka, obsługą wybranych urządzeń oraz wewnętrznymi procedurami i wytycznymi, wydanymi w formie Zarządzenia Kierownika OMD

 

 Uwagi instruktażowe:

 1. Użytkownikami są Wydziały UM w Lublinie
 2. Wniosek do Lokalnej Komisji ds. Doświadczeń na Zwierzętach składa Użytkownik. Tym samym wymagany jest podpis Dziekana Wydziału, ale także Kierownika OMD z racji miejsca wykonywania procedur.
 3. Indywidualne wyznaczenia:  

a) udzielane są przez właściwego Dziekana Wydziału

b) do składu zespołu wyznacza się (różne) osoby odpowiedzialne za poszczególne funkcje pełnione w danej procedurze

c) indywidualne wyznaczenie udzielane są na podstawie niżej zamieszczonych wniosków:

 1. planowanie i przeprowadzanie procedur i doświadczeń
 2. wykonywanie procedur, lub
 3. uczestniczenie w wykonywaniu procedur, oraz
 4. uśmiercanie zwierząt

 

KOMUNIKATY

 

Informujemy, iż w Rejestrze hodowców, prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkowi Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został nadany numer 077.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, iż w szkoleniu w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, mogą uczestniczyć pracownicy naukowo-techniczni, którzy posiadają:

 • dyplom studiów wyższych w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, biologicznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
 • roczny staż pracy ze zwierzętami. Jest to warunek ustawowy do uzyskania wyznaczenia na osobę wykonującą procedury.
 • Pracownicy posiadający stopień naukowy doktora w wyżej wymienionych dziedzinach nauk i 3 letni staż pracy ze zwierzętami, uzyskają wyznaczenie na osobę planującą procedury.