OMD Z CERTYFIKATEM DOBREJ PRAKTYKI LABORATORYJNEJ

 

 

Ośrodek Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uzyskał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (numer rejestracyjny 24/2020/DPL z dnia 2 grudnia 2020 roku) w zakresie badania toksyczności środowiskowej w odniesieniu do organizmów wodnych i lądowych (ekotoksyczność). Został tym samym wpisany do Wykazu certyfikowanych jednostek badawczych pod nr 26.

 

Badania prowadzone w Ośrodku Medycyny Doświadczalnej obejmują ocenę właściwości toksycznych substancji chemicznych zawartych w produktach farmaceutycznych, lekach weterynaryjnych, środkach ochrony roślin, dodatkach do żywności i pasz, przemysłowych substancjach chemicznych i innych.

 

Laboratorium Badań Środowiskowych Ośrodka Medycyny Doświadczalnej, które wykonuje badania komercyjne w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, jest obecnie jedynym laboratorium w województwie lubelskim posiadającym Certyfikat DPL. Również, jako jedyne w Polsce, wykonuje badania w zakresie ekotoksyczności na rybim modelu Danio rerio. Jest czwartym w kraju laboratorium uniwersyteckim ze wspomnianym Certyfikatem oraz jednym z pięciu laboratoriów wykonujących badania toksykologiczne. W skali kraju działa jedynie 38 laboratoriów posiadających Certyfikat DPL.

 

Dobra Praktyka Laboratoryjna jest systemem zapewnienia jakości badań, określającym zasady organizacji jednostek badawczych wykonujących niekliniczne badania z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska, w szczególności badania substancji i preparatów chemicznych wymagane ustawą, i warunki w jakich te badania są planowane, przeprowadzane i monitorowane, a ich wyniki są zapisywane, przechowywane i sprawozdawane.

 

Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej stosuje się w nieklinicznych badaniach dotyczących bezpieczeństwa produktów leczniczych, weterynaryjnych produktów leczniczych, środków ochrony roślin, kosmetyków, produktów biobójczych, dodatków do żywności, dodatków do pasz, detergentów, genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz chemikaliów  stosowanych w przemyśle, usługach i gospodarstwie domowym. Badania, do których stosuje się zasady DPL, obejmują badania w laboratoriach, badania w szklarniach i badania polowe.

 

Wśród korzyści, jakie dają badania prowadzone w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, wymienić należy m.in.:

  • uznawanie za wiarygodne wyników badań przez kraje partnerskie w ramach porozumienia o wzajemnym uznawaniu danych MAD (Mutal Acceptance of Data), które pozwala na unikanie powielania badań substancji w tym samym kraju oraz chroni przed cierpieniem zwierzęta laboratoryjne;
  • potwierdzenie kompetencji do wykonywania określonego zakresu badań wg ogólnoświatowych, przyjętych kryteriów i pewność, że uzyskane wyniki są rzetelne, bezstronne i wiarygodne oraz mogą być uznawane nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym;
  • ułatwienie działalności operacyjnej poprzez jasne i precyzyjne procedury postępowania;  
  • potwierdzenie zgodności z prawem i przepisami oraz prezentacja nowatorskiego i przyszłościowego podejścia;
  • nawiązanie i rozszerzenie współpracy z partnerami biznesowymi oraz przemysłem.

 Komercyjny charakter badań prowadzonych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zwiększa również prestiż uczelni poprzez dołączenie jej do nielicznych jednostek posiadających wysoko certyfikowane laboratoria, a także znaczenie na rynku komercyjnych badań laboratoryjnych.

 

 

Zapraszamy do współpracy!

____________________________________________________________________________________________________________________

Experimental Medicine Center with the Certificate of Good Laboratory Practice

 

Experimental Medicine Center of Medical University of Lublin obtained the Certificate of Good Laboratory Practice (registration number 24/2020/DPL of 2 December 2020) in the field of environmental toxicity in relation to aquatic and terrestrial organisms (ecotoxicity) and was entered in the List of certified research units at number 26.

 

Research conducted at the Experimental Medicine Center includes the assessment of the potential toxicity of chemicals present in pharmaceutical products, veterinary drugs, pesticides, food and feed additives, industrial chemicals and others.

 

The Laboratory of Environmental Research in the Experimental Medicine Center, which carries out commercial research in the Good Laboratory Practice system, is currently the only laboratory in the Lublin voivodeship that has a GLP certificate. Also, as the only one in Poland, it performs ecotoxicity tests on the zebrafish model (Danio rerio). It is the fourth university laboratory in the country with the above-mentioned Certificate and one of the five laboratories carrying out toxicological tests. There are only 38 laboratories with a GLP Certificate in operation nationwide.

 

Good Laboratory Practice is a research quality assurance system that defines the rules for the organization of scientific units performing non-clinical tests in the field of safety and health of people and the environment, which in particular applies to the testing of chemical substances and preparations required by the Act. The aforementioned system also defines the conditions under which these tests are planned, carried out and monitored as well as the processes of the recording, storing and reporting their results.

 

The Principles of Good Laboratory Practice are applied in non-clinical research on the safety of medicinal products, veterinary medicinal products, plant protection products, cosmetics, biocides, food additives, feed additives, detergents, genetically modified food and feed, and chemicals used in industry, services and households. The studies to which GLP principles apply include the tests performed in the laboratory units but also greenhouse studies and field studies.

 

The benefits of research conducted in the Good Laboratory Practice system include:

  • the reliability of the partner countries' research results under the MAD (Mutal Acceptance of Data) agreement, which avoids duplicating the tests and protects laboratory animals from suffering;
  • the confirmation of competence to perform a specific scope of tests according to global, accepted criteria and the certainty that the obtained results are reliable, impartial and credible and can be recognized not only at the national but also international level;
  • the facilitation of operational activities through clear and precise procedures;
  • confirming compliance with laws and regulations and demonstrating an innovative and forward-looking approach;
  • establishing and expanding cooperation with business partners and industry.

 

 

We invite you to cooperation!

 

Experimental Medicine Center

8d Dr K. Jaczewski St., 20-090 Lublin, Poland

Tel.:+48 81 448-59-00

+48 81 448-59-04

+48 81 448-59-03

 

http://www.omd.umlub.pl

E-mail: omd@umlub.pl

KOMUNIKATY

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2018 roku obowiązują ustalone w dniu 15 grudnia 2017 na posiedzeniu  Krajowej Komisji Etycznej nowe wzory nietechnicznego streszczenia doświadczenia, wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach, uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia na zwierzętach oraz wniosków o dodatkowe osoby, dodatkowe zwierzęta i dodatkowe procedury. Dokumenty te dostępne na stronie internetowej pod adresem:

 

http://www.bip.nauka.gov.pl/dokumenty-wymagane-do-ubiegania-sie-o-zgode-na-przeprowadzenie-doswiadczenia/

Budynek OMD